The Altai Mountains (Mongolia)

Tha Altai Mountains – Karakol Lake

Thank you, Olga (Rusia)

Advertisements